Photo of Ying Lu

Ying
Lu
Ph.D.

she/her/hers
Associate Teaching Professor
E379A Westgate Building
University Park, PA 16802
(814) 865-0746